"Ne?astivi ?e u?i u ovaj narod i u posteljku legati sa srpskijem sestrama, majkama i ženama. Prave?i im taku djecu da me?u Srbima, otkako je vijeka i svijeta goreg roda biti ne?e. Ra?a?e se sve sami sinji kukavac, a da niko ne?e u snazi biti da rodi pravoga junaka.
Naske kao da jedno vrijeme u ovijem nasijem predjelima ne?e ni biti, ni postojati. Oti?i ?emo nedje na sjevernu stranu, te ?emo poslje vidjeti kaku smo glupost u?injeli i jopet ?emo se vamo vratiti. Kada se vamo budneno vratili, jopet ?emo u svoju pamet do?i, te ?emo ne?astivog o?erati da ga više nikad, u ime božije, ne vidimo.

Me?u ljudima u jednome narodu tamo na sjeveru ko iz vode izni?i ?e jedan mali ?oek pa ?e ljude u?iti ljubavi i druželjublju, ali i on ?e imati mlogo pritvorica i juda i bi?e ?as gore, ?as dolje. Niko od tijeh pritvorica ne?e htjeti da sazna šta je to prava ljudska milost, no osta?e njegove mudra?ke knjige, a i sve rije?i kojima on budne zborio pa ?e ljudi vidjeti u kolikoj su zabludi bili. Vidje?e da su se ko žene sva?ali ni oko šta i ni za šta."

Kremansko proro?anstvo
(C) Romana Turina