萳anak
萀ANCI

O odgovornosti za Bo緅u sre鎢

indeks


Razmi筶jao sam o ne鑕mu zanimljivom jutros. Naime, jedan od glavnih uzroka nesre鎒 kr规ana je smatranje da Bo緅a sre鎍 i duhovni mir ovise o njihovim postupcima.

To zvu鑙 posve ludo, ali razmislite: jedini, svevi筺ji Bog voli ljude i 緀li im dobro, onako kako ga on zami筶ja. Kad oni naprave ne箃o 箃o se u to ne uklapa, Bog pobjesni, i potrebno ga je udobrovoljavati krvnim 緍tvama i molitvama. Dakle, Bo緅i duhovni mir i sre鎍 ovisni su o ljudskim postupcima. Kr规ani dakle imaju na sebi veliki teret odgovornosti - nesavr筫ni kakvi jesu, imaju nad sobom svevi筺jeg Boga koji treperi nad svakim njihovim postupkom. Ako oni odlu鑕 napraviti ne箃o 箃o odudara od njegovih ideja, on 鎒 biti uznemiren i nesretan, ali to je zato 箃o ih on voli i brine za njih. Kr规ani, dakako, poku筧vaju鎖 biti dobra djeca, 緀le udobrovoljiti oca koji ih voli i uznemiren je, ali iz nekog razloga 箃o god radili i koliko god se trudili, on im se ne javlja, odnosno pona筧 se kao da se ili duri, ili ga boli kurac za njih. Kr规ani reagiraju hrpom sjebanih, depresivnih i samodestruktivnih emocija, koje jako podsje鎍ju na razmi筶janja debele babe koja je stalno na dijeti, a nakon svake dijete ima sve vi筫 kila. Svaki put odlu鑕 da vi筫 ne鎒 grije筰ti i "povrijediti" Boga, a budu鎖 da ih Bog sustavno ignorira zaklju鑥ju da su opet napravili ne箃o krivo, pa opet slijedi seansa emotivno-mentalnog samobi鑕vanja.

Problem nije rje筰v bez spoznajnog iskoraka, koji nastaje shva鎍njem da Bog kakvog su si zami筶jali uop鎒 ne postoji. Ne postoji veliki bijeli majmun na nebu koji im je svima tata. Ne postoji veliki bijeli majmun na nebu koji ih voli. Ne postoji veliki bijeli majmun na nebu koji je uznemiren, ljut ili nesretan kad oni ne箃o rade ili ne rade. Bo緅a sre鎍 nije na筧 odgovornost. Nije potrebno ispunjavati vje鑙ta nejasno definirana o鑕kivanja nevidljivog entiteta kojega za sve prakti鑞e svrhe zaboli kurac za nas, ali za kojeg moramo smatrati da nas upravo nevjerojatno voli, pa je 鑑k i stav da ga zaboli kurac za nas ne箃o 箃o 鎒 ga uznemiriti u njegovoj ogromnoj ljubavi, pa i zbog toga moramo osje鎍ti krivicu i nevrijednost, jer on nas toliko voli, a mi nezahvalnici velimo da ga zaboli kurac.

Ali to je tako nevjerojatno o鑙to. Recimo da umjesto po Bogu netko brije po Pameli Anderson ili nekoj drugoj sisatoj 緀nki s druge strane svijeta. On brije po njoj po cijele dane, a od nje ima jednaki stupanj reakcije kao kr规anin od svojeg Boga. Fino mu je kad brije, a nesretan je kad pomisli da ona ni ne zna za njega i da ju za njega zaboli kurac. Onda se bi鑥je zbog takvih misli, i kad pomisli da ga ona zapravo jako voli, odmah je sretan i fino mu je. Je li tako daleko od pameti pomisao da je njegova sre鎍 rezultat njegovih vlastitih misli, jednako kao i njegova nesre鎍? Naravno da je to u ovom slu鑑ju o鑙to, ali kr规ani iz nekog razloga smatraju da je njihova sre鎍 znak da je Bog zadovoljan njima i da ih voli, a nesre鎍 je znak da su napravili neki grijeh kojim su se udaljili od Bo緅e neizmjerne ljubavi. Postoji jednostavna rije koja opisuje tu pojavu: projekcija.

U stvarnosti, na筫 duhovno stanje modulira duhovnu supstanciju koje nam se kre鎒 kroz energetski sustav. Ukoliko stanje svijesti usmjerimo na jedan na鑙n, mo緀mo pasti u depresiju zbog energetskog kolapsa koji proizvodimo zatvaranjem vertikalnih nadija i usmjeravanjem energije u samodestruktivne petlje. Ukoliko pak usmjerimo svijest na drugi na鑙n, druga鑙jim mislima, osjetit 鎒mo olak筧nje i rastere鎒nje, uspostavit 鎒 se vertikalni protok koji osvje綼va energetski sustav. Ni箃a od toga zapravo ne ovisi ni o 鑕mu drugom osim o na筫m stavu, isto kao 箃o strah od komada u緀ta koji u mra鑞oj prostoriji izgleda kao zmija ne ovisi o ni鑕mu osim na筫g neznanja i krive predod綽e. Na isti na鑙n na koji se mo緀mo bojati nepostoje鎒 zmije ili 鑥dovi箃a pod krevetom, mo緀 nas moriti tjeskoba zbog zami筶janja velikog bijelog majmuna na nebu 鑙ja emotivna ravnote綼 i du筫vni mir ovise o tome jesmo li drkali, jesmo li jeli svinju ili kravu, jesmo li si obrezali kurac ili ne, i o tome jesmo li po緀ljeli susjedov auto.

Stvar mo緀 biti suptilnija: recimo, netko mo緀 smatrati da postoji Kozmi鑛i Zakon zbog kojeg je veliko sranje zgaziti mrave i ostale bube, i cijelo vrijeme 鎒 biti u stanju tjeskobe dok bilo 箃o radi, razmi筶jaju鎖 o tome nije li mo綿a i ne znaju鎖 nekom bi鎢 nanio bol ili ga usmrtio. Ukratko, onaj tko smatra da tu餫 sre鎍 ovisi o njemu, stavlja na sebe teret koji je toliko te綼k da ga nitko ne mo緀 nositi.

Ono 箃o ima smisla jest gledati samo svoju osobnu sre鎢, koja proizlazi iz sabranog stanja duha i 鑙ste svijesti. Treba izbjegavati djela i misli koje nas prljaju i ograni鑑vaju, i djelovati u smjeru onoga 箃o nas 鑙ni ve鎖ma, boljima i ljep筰ma. Lijepo je paziti na dobrobit drugih bi鎍, ali to ne smije postati opsesija. Na筫 mo鎖 su ograni鑕ne, na筫 znanje je ograni鑕no. Naprosto je nemogu鎒 緄vjeti tako 箃o 鎒mo se cijelo vrijeme osvrtati preko ramena i mu鑙ti se mislima o tome koga smo nagazili. Pa zaboli me kurac. Ako sam djeluju鎖 dosljedno sebi nekoga nagazio, pa neka sam. Taj je o鑙gledno protivan onome 箃o ja do緄vljavam kao dobro. Nemogu鎒 je bilo 箃o napraviti ili ne napraviti a da svi budu zadovoljni, naprosto zato 箃o je sve u relativnom sastavljeno od parova suprotnosti. Ako jedemo meso, krava ili svinja 鎒 biti nesretna. Ako jedemo 緄tarice i povr鎒, bube koje smo pobili insekticidom bit 鎒 nesretne, isto kao i voluharice i rov鑙ce koje su pomrle jedu鎖 otrovane kukce, ili koje je pobio kombajn za vrijeme 緀tve. Uvijek 鎒 netko biti nesretan, poginuti ili na drugi na鑙n najebati, i 箃o sad s tim? Zaboli vas kurac, naprosto gledajte svoja posla i trudite se biti najboljom verzija sebe kojom mo緀te biti. Ve i takvo nastojanje eliminirat 鎒 iz va筫 egzistencije najgore vrste zla i gadosti. Onaj tko se bavi svojim skladom i dostojanstvom sigurno ne鎒 i鎖 za drugim ljudima i stalno im ne箃o srati zato 箃o se ne uklapaju u neke njegove ideje, 鑙me 鎒 automatski po箃edjeti svijet svojih sranja. Nakon te to鑛e, dakle nakon 箃o je prestao srat, svijet 鎒 osjetiti toliko olak筧nje da ne鎒 biti nikakav problem jeo on 緄tarice ili svinje; to je sporedno. Ljudi prave daleko ve鎒 probleme zaga饀ju鎖 globalni astral svojim depresijama, osje鎍jem krivnje i odgovornosti, samobi鑕vanjem i pi攫enjem na izmi筶jenog bijelog majmuna koji im je kriv za to 箃o su stalno u kurcu, i opet samobi鑕vanjem zato 箃o je on dao svoga sina za njih, a oni o njemu tako, nego bilo 鑙me od onoga 箃o smatraju velikim i smrtnim grijesima.

Na kraju, ono 箃o ste radili bit 鎒 bitno samo u kontekstu osobnih kvaliteta koje ste time razvijali, dakle svi va筰 postupci relevantni su samo u kontekstu sebi鑞og cilja vlastitog duhovnog razvoja. Tu 鑙njenicu si je bolje odmah priznati i u箃edjeti si hrpu licemjerja povezanih sa idejama o tome da vi 鑙nite stvari radi drugih ili radi Boga. Oni koji 鑙ne stvari radi Boga obi鑞o su najgori mrakovi koji se avionima zabijaju u zgrade ili na neki drugi na鑙n drugima rade sranja; naime, takav koji sebe smatra osobom koja 緄vi nesebi鑞i 緄vot posve鎒nja i 緍tve nu緉o smatra da ima prava koja iz toga slijede - obi鑞o prava nad 緄votima onih koji se ne vide u njegovom moralnom kodeksu i svjetonazoru. Oni koji sebe smatraju poniznima pred Bogom u pravilu su jako bahati pred ljudima koji nisu ponizni pred Bogom, dakle prema onima koji nisu pripadnici svjetonazora koji veli鑑 njihov ego. Sve je to dakle parada samoljublja - i predanost, i 緍tva, i poniznost, i skromnost; sve to slu緄 tome da bi veli鑑lo ego onoga tko te stvari 鑙ni, dakako unutar svjetonazora u kojem takve stvari nekoga 鑙ne boljom osobom. Sve to slu緄 dokazivanju pred nekim - ili pred ljudima, ili pred velikim bijelim bradatim nebeskim majmunom, njegovim sinom tesarom, mamom djevicom i paradom nebeskih pri箄paka.

Okanite se tih sranja i radije gledajte kako 鎒te postati osobom koja 鎒 vam se dopadati i koju biste mogli 箃ovati i obo綼vati. Ako sebe ne mo緀te zamisliti kao osobu vrijednu obo綼vanja, onda to po svoj prilici ni niste, 箃o zna鑙 da imate posla oko toga da takvom osobom postanete. Da, znam, sad 鎒te mi navesti primjer par sebi鑞ih i napuhanih 箄paka i re鎖 da tome vodi 箃ovanje sebe i neobaziranje na druge. Krivo. Ti 箄pci su takvi zato 箃o se bave svime osim sobom i razvojem vlastitih vrlina. Takvi 鎒 se napuhavati i preseravati koliko god treba, ali samo zato 箃o su uvjereni da ni箃a ne vrijede i da je svaki rad na razvoju vrlina uzaludan i unaprijed osu餰n na neuspjeh, pa umjesto toga rade na tome da druge uvjere u vlastitu veli鑙nu, kad ve ne mogu sebe. S druge strane, osoba koja razmi筶ja samo o svojoj vrlini i osobnom savr筫nstvu vrlo 鑕sto 鎒 se baciti pod vlak da spasi nekog drugog, naprosto zato 箃o linija osobnog savr筫nstva koju neprestano promi筶ja takav postupak 鑙ni jedinim prirodnim.

Razmislite si malo o tome.


Danijel Turina


toggle